Applause lauž aplikāciju celiņus

Applause lauž aplikāciju celiņus

Veicot forsētus jaunu aplikāciju izmēģinājumus, Applause balstās uz 140 000 entuziastu tīklu visā pasaulē. Kā iespējams panākt ātru izaugsmi un joprojām saglabāt kvalitātes kontroli?

Ziemā, kad kādai biržā reģistrētai multimediju kompānijai ar miljo­niem lietotāju visā pasaulē bija ne­pieciešams pārbaudīt, kā darbojas tās lietotne vairāk nekā 100 dažādās ierīcēs, tā vērsās pie neliela uzņēmuma ar nosaukumu Applause. «Jebkuram būtu jāzina, kurš uzņēmums tas ir,» smejas Dorons Raveni, Applause līdzdibinātājs un vadītājs. Tomēr viņš to neatklāj, jo apsolījis to nedarīt. Viņš ātri mo­bilizēja 500 izmēģinātāju no 78 valstīm piecos kontinentos, tajā skaitā IT fanātiķus Londonā, Madridē, Minhenē, Sanpaulu, Filadelfijā un Bangalorā. Viņi izmēģināja šo aplikāciju dažādos datoros, tālruņos, spēļu konsolēs un vieda­jos televizoros, lai izpētītu tās iespējas un lieto­tāju pieredzi. Atbalsta komandas? Protams.

«Mums vajadzēja, lai viss būtu izdarīts un pabeigts nākamajā dienā,» stāsta 47 gadus ve­cais Raveni. Kompānija Applause, kas atrodas Freimingemā Masačūsetsas štatā, trūkumu no­vēršanā paļaujas uz vairāk nekā 140 000 pie­saistītu izmēģinātāju un nepilnību meklētāju. Pagājušajā gadā tās ienākumi bija 24 miljoni dolāru (peļņa tikai atsevišķos īsos posmos), pildot pasūtījumus tādām kompānijām kā Google, Microsoft un News UK. Applause prog­nozē, ka līdz 2014. gada beigām tās ienākumi sasniegs aptuveni 35 miljonus dolāru. «Mūsu mērķis ir izveidot lielu kompāniju pēcnācē­jiem, nevis gūt peļņu nākamajos 12 mēnešos,» saka Raveni.

Lai ielauztos Eiropas tirgū, Applause iztē­rēja aptuveni piecus miljonus dolāru Berlīnes kompānijas Testhub iegādei. Tā ieviesusi arī jaunas analīzes metodes, ļaujot klientiem at­klāt nepilnības, kontrolēt lietotāju darbības un sanemt vinu atsauksmes. Taču tā ir tikai ne­liela daļa no pārbaudes un analīzes nozares, kurā, pēc Raveni teiktā, ik gadu ir 20 miljardu dolāru apgrozījums un kurā dominē Hewlett­Packard, IBM un CA Technologies, kas specia­lizējas interneta un datoru aplikācijās. Applau­se savu nākotni saskata mobilajās ierīcēs, jo aplikāciju lietošana strauji izplatās Āzijā un Rietumeiropā.

Septiņus gadus eksistējošajai kompānijai ir jāatrisina sarežģīts uzdevums - kā turpi­nāt izaugsmi un joprojām saglabāt kontroli pār pastāvīgi augošo izmēģinātāju pulku. «Papil­dināt vinu rindas ir vienkārši, grūtāk ir pārbau­dīt un sadarboties,» saka Mets Džonstons, 39 gadus vecais Applause direktors stratēģiskajos jautājumos.

Potenciālie izmēģinātāji aizpilda anke­tas, kurās norāda savu atrašanās vietu, valodu prasmes un tehnisko pieredzi. Atlīdzību viņi saņem pēc tam, kad izgājuši apmācību, izpildī­juši vismaz vienu darba uzdevumu bez maksas un pārliecinājuši par savām prasmēm jau atzī­tus izmēģinātājus. «Savu stāvokli var paaugsti­nāt, tikai dodot vairāk labuma klientiem. Ja jūs nedodat labumu klientiem, jūs neaicina pieda­līties nākotnes projektos,» saka Džonstons.

Applause prasības algota darba uzsākšanai iztur tikai 20% izmēģinātāju. Samaksa tiek aprēķināta atbilstoši tam, cik neveiksmīgu ri­sinājumu un kļūdu vini atklāj un cik svarīgi tas ir klientam. Aptuveni 2% Applause izmē­ģinātāju strādā pilnu darba dienu un var no­pelnīt līdz 10 000 dolāru mēnesī; neaktīvā­kas darba bites sanem mazāk par 1000 dolāru.

Vairākums - aptuveni 80% - vienkārši apmie­rinās ar to, ka ir šā tīkla sastāvdaļa. Pagājušajā gadā kompānija izmaksāja izmēģinātājiem ap­tuveni 15 miljonus dolāru.

Ja kāds spēj kontrolēt pūli, tad tas ir Raveni un Rojs Solomons, 35 gadus vecais kompānijas līdzdibinātājs un atbildīgais par piedāvājumu. Abi ir dienējuši Izraēlas aizsardzības spēku iz­lūkošanas vienībās. Raveni specializācija bija signālu pārtveršana un atšifrēšana. «Paras­ti pēc skolas beigšanas nav iespējams sasniegt tādu atbildības līmeni,» saka kalsnais vīrietis, kurš aizraujas ar skriešanu. «Armijā tas ir ie­spējams.» 1997. gadā viņu pieņēma darbā va­dības programmnodrošinājuma firma Enigma, bet 2006. gadā, jau būdams vecākais viceprezi­dents, taču vēloties izveidot pats savu kompā­niju, viņš šo darbu pameta.

Raveni iepazinās ar Solomonu kādās vie­sībās, ciemojoties Izraēlā 2007. gadā. Pēc at­vaļināšanas no Izraēlas aizsardzības spēkiem 2000. gadā Solomons strādāja jaunajos uzņē­mumos IncrediMail, Blue Security un ģenealo­ģiskajā sociālajā vietnē MyHeritage. Viņš pie­vērsās kādai svarīgai problēmai - kompānijas veido lietotnes, lai piesaistītu miljoniem cilvē­ku tūkstošos vietu caur simtiem ierīču, un tam visam ir jādarbojas perfekti. Vinš apzinājās, ka šī problēma ir globāla «un būs tikai sliktāk».

Tajā laikā izmēģinājumi tika veikti iekšē­ji vai uzticēti tādiem ārējiem uzņēmējiem no Indijas kā Wipro, Infosys un Tata Consultancy. Solomons iedomājās milzīgo skaitu izmēģinā­tāju, ko varētu piesaistīt un kuri varētu sīki iz­ķidāt kādu aplikāciju - daudz līdzīgāk tam, kā darbojas atvērtais programmnodrošinājums. Starp viņa potenciālajiem klientiem un Raveni pazinām tehnoloģiju jomā atradās pietiekami daudz tādu, kas piekrita veikt izmēģinājumu ekspluatācijas apstākļos. Trijās nedēļās viņi sa­vāca 100 izmēģinātāju jaunam uzņēmumam, ko nosauca par uTest (šā gada sākumā nosau­kums tika nomainīts pret Applause).

Pirms tam «programmnodrošinājuma iz­mēģināšana bija ļoti neefektīva», stāsta Džou­els Mesniks, privāto investīciju firmas Mesco prezidents un uTest pirmais investors, kurš 2007. gadā uzņēmumā ieguldīja 1,75 miljo­nus dolāru. Viņš ir piedalījies visos piecos fi­nansēšanas posmos, kopumā investējot piecus miljonus.

Līdz 2009. gadam kompānija bija pievie­nojusi 600 izmēģinātāju katru mēnesi - pārāk ātri, lai justos ērti. «Šādā sarežģītā situācijā mums vienkārši trūka laika,» stāsta Džonstons. Tāpēc viņi lūdza pieredzējušos darbiniekus at­lasīt, apmācīt un sniegt palīdzību jauniņajiem stingrās nodarbībās. Veterānus savukārt uz­rauga septiņu cilvēku komanda. «Mēs no paša sākuma zinājām, ka saglabāsim savas kopie­nas viengabalainību, lai ko tas maksātu,» saka Solomons.

Drošība ir galvenais. Izmēģinātāji paraks­ta vienošanos par informācijas neizpaušanu ar Applause, kā arī ar klientiem, un viņiem ir aiz­liegts stāstīt vai rakstīt blogos par aktuālajiem projektiem. Jebkurš pārkāpums noved pie aizlieguma izmantot tīklu uz mūžu. Līdz šim lai­kam neviens par izpļāpāšanos nav atlaists; mazāk nekā 30 aizgājuši pēc paša vēlēšanās.

Taču ne visi atbalsta piesaistīto izmēģinā­tāju pakalpojumu izmantošanu. Daudz lētāk (un ātrāk) ir šo procesu automatizēt. «Manu­ālā testēšana ir neefektīva; visi meklē risināju­mu,» saka Džejs Srinivasans, Appurify vadītājs, kurš - kāds gan tur brīnums! - atbalsta auto­matizāciju. Yahoo, Dropbox, Google un citiem tas izmaksā vidēji 3000-6000 dolāru mēne­sī un 10 000 dolāru par aptuveni 60 ierīcēm.

Applause cena ne īpaši izvēlīgiem klientiem ir 30 000 dolāru gadā par divu aplikāciju izmē­ģināšanu. Prasīgākiem klientiem gadā jāmaksā summas, kuras rakstāmas ar sešiem un reizēm arī septiņiem cipariem.

Raveni stāsta, ka viņš nostiprina automā­tisko testēšanu. Taču viņš arī pievieno 5000 jaunu izmēģinātāju mēnesī. Solomons saka: «Mēs investēsim kādā Internet of Things ko­pienā - ekspertos, kuri spēj izmēģināt programmnodrošinājumu, kas darbojas mašīnās vai sporta piederumos, vai mikroviļņu krāsnīs: jebkurā saistītā ierīcē.»

Nauda viņiem ir. Janvārī Applause piesais­tīja 43 miljonus dolāru E sērijas finansēšanas posmā, ko vadīja Goldman Sachs, kas kompā­niju novērtēja par 500 miljoniem dolāru. Test­hub sagādāja Applause 200 jaunu klientu Eiro­pā. Tagad tā raugās uz Āziju.

Peļņa? «Mēs esam pacietīgi investori,» pa­rausta plecus Deivids Kempbels, Goldman iz­pilddirektors un Applause jaunākais valdes lo­ceklis. «Mēs nekur īpaši nesteidzamies.» Par tādu atbalstītāju ikviens uzņēmējs var tikai sapņot.