Jaunpienācēji pret Silīcija ieleju

Jaunpienācēji pret Silīcija ieleju

Vienā telpā saspiedušies seši programmētāji, kas dienasgais­mas spuldžu gaismā rūpīgi nodarbojas ar kodēšanu. Vadītājs sēž mazā kabīnltē blakus vir­tuvei, kurā galda futbols atrodas blakus alus dzesētājam - ledusskapim ar krānu, kas pie­pildīts ar pašu darbinieku mājās brūvētu alu. Telpas galā ir sporta zāle ar dušām, kur pro­grammētāji, kas strādājuši visu nakti, var no­skaloties, pirms atkal atgriezties pie darba.

Tas nav jaunais uzņēmums Silīcija ielejā. Šis birojs pieder Apprenda, sešus gadus vecai plaukstošai programmatūras izstrādes kompānijai, kas atrodas (kas to būtu domājis!) Kliftonpārkā Ņujorkas štatā, necilā priekšpilsētā 24 kilometrus no Olbani. Apprenda izstrādā tā dēvēto platformas kā pakalpojuma (PaaS) programmatūru, kas palīdz kom­pānijas klientiem, kuru vidū ir JP Morgan Chase, Honeywell, Diebold un medikamen­tu vairumtirgotājs AmerisourceBergen, radīt un uzturēt jaunus mobilos un mākoņdatošanas programmpielikumus, neapgrūtinot sevi ar pašiem savu informāciju tehnoloģiju noda­ļu uzturēšanu.

Pašlaik Apprenda piedzīvo strauju izaug­smi. Pērn novembra vidū kompānija paziņoja par trešo finansējuma kārtu, piesaistot 16 mil­jonus dolāru, kas palielināja kopējo finansē­jumu līdz 32 miljoniem, līdz ar to bija nepie­ciešams ari papildu personāls. Plāns ir gada laikā palielināt nodarbināto skaitu līdz 100 cilvēkiem. «Nesen mēs pieņēmām darbā pie­cus cilvēkus,» stāsta uzņēmuma līdzdibinātājs Mets Ammermans (34). «Mēs pievēršam uzmanību visām nodaļām, no programmē­šanas līdz klientu apkalpošanai un mārke­tingam.» Par spīti personāla komplektēša­nas problēmām, vadītājs Sinklērs Sullers (31) ir pārliecināts, ka Apprenda atrašanās vieta ir priekšrocība. «Tas, ka mēs esam uzņēmumu programmnodrošinājuma kompānija ārpus Silīcija ielejas, dod mums priekšrocību pie­spiest investorus koncentrēt uzmanību uz mūsu biznesa efektivitāti, nevis uz mūsu atra­šanās vietas prestižu.»

Un investoriem nav iebildumu pret kom­pānijas atrašanās vietu. New Enterpri­se Associates, kam ir biroji Sendhilroudā Menlopārkā, un Ignidon Partners, kam ir filiā­le ari Silīcija ielejā, kopā ieguldījušas 20 mil­jonus dolāru. Frenks Arteils no Ignidon stāsta, ka viņa firma reti investē kompānijās, kuras atrodas pārāk tālu. «Mēs zinājām - kamēr vien viņi varēs pieņemt darbā nepieciešamos programmēšanas speciālistus, šī kompānija gūs panākumus.»

Kamēr Silīcija ieleja pievelk programmē­tājus, kas meklē saspringtu konkurences gai­sotni, algu, kas var sasniegt pat 250 000 do­lāru, un brīnišķīgus laika apstākļus visa gada garumā, Kliftonpārka piesaista darbiniekus ar stabilitāti un zemām dzīvošanas izmak­sām - mājokļi tur maksā mazāk nekā sesto daļu no cenas par to līdziniekiem Kalifornijā. Programmētāju alga Olbani apkārtnē nepār­sniedz 130 000 dolāru, taču cilvēki šeit paliek uz ilgāku laiku. Silīcija ielejā programmētā­ji bieži maina darbavietu ātrāk nekā pēc gada, bet Apprenda kopš kompānijas nodibināšanas pametuši tikai četri darbinieki; tikai viens no viņiem devies uz Rietumkrastu.

Kad trīs Apprenda dibinātāji sāka šo biz­nesu, viņi īrēja biroju par 200 dolāru mēnesī. Ammermans tolaik mitinājās netālu no Tro­jas Ņujorkas štatā, plašos trīsistabu aparta­mentos dzīvokļu kompleksā ar baseinu, par ko mēnesī bija jāmaksā 800 dolāru. Viņa ko­lēģi Sullers un Ābrahams Sultāns (33) dzīvoja līdzīgos apstākļos. Kad viņi no draugiem un ģimenes saņēma pirmo ieguldījumu, 100 000 dolāru, Sulleram radās iespēja pamest darbu Ņujorkas štata universitātes administrācijā un veltīt visus spēkus tikai Apprenda.

Kas attiecas uz darbinieku atlasi, Olbani reģionā tiek sagatavots pārsteidzoši daudz ta­lantīgu programmētāju. Renselera politehnis­kais institūts, kurā mācījušies arī Sultāns un Sullers, bieži tiek minēts valsts labāko tehno­loģisko mācību iestāžu skaitā. Vēl ir Ņujor­kas štata universitāte, kurā diplomu ieguvis Ammermans, Apvienotā koledža Senektedijā, Skidmoras koledža Saratogaspringsā un Klārksona universitāte Potsdamā. Sirakjūsas universitāte ir divu stundu brauciena attālumā uz rietumiem. Daudzi jaunie pro­grammētāji nevēlas doties pāri visai valstij un iesaistīties Rietumkrasta sīvajā konku­rences cīņā. Apprenda programmētājs Ēriks Kūnrads (27), kurš pabeidzis Ņujorkas štata universitāti Binghemtonā, uzauga Olbani pie­pilsētā Īstgrīnbušā. Viņš vēlējās palikt māju tuvumā. «Man piemīt tas dīvainais lokālpatriotisms,» viņš saka.

Nesen darbā pieņemtais Apprenda perso­nāla daļas vadītājs Dins Jakoveti, kurš pirms tam bija kompānija ārštata darbinieku atlases speciālists, stāsta, ka visvairāk jauno darbi­nieku tiek pieņemti, balstoties uz firmā strā­dājošo rekomendācijām. Kompānija piedā­vā 5000 dolāru tiem saviem darbiniekiem, pēc kuru ieteikuma veiksmīgi pieņemts jauns speciālists. Jakoveti arī pārskata Linkedln, meklējot potenciālos darbiniekus citās ap­kārtnes kompānijās, piemēram, videospēļu ražotājā Vicarious Visions un pasūtījumu iz­pildes kompānijā CommerceHub. Atradis at­bilstošus programmēšanas speciālistus, viņš pakļauj tos piecpakāpju pārbaudes procedū­rai. Tajā ietilpst telefonintervijas, kodēšanas uzdevumi un personības tests, kurā tiek vēr­tētas tādas īpašības kā konkurētspēja un per­sonīgā atbildība.

Kopš Apprenda atvērusi veikalu, parādī­jušās vēl citas tehnoloģiju kompānijas, no kurām vispirms jāpiemin GlobalFoundries, Milpitasā (Kalifornija) bāzētais pusvadītāju ražotājs. Tā īpašniece ir Abū DabI valdība, kas kopš 2009. gada investējusi gandrīz septiņus miljardus dolāru, lai Maltā (Ņujorkas štats) izveidotu kompleksu 90 hektāru platībā, kurā ietilpst arī mikroshēmu ražošanas rūpnīca (štats piešķīra tai 1,4 miljardu dolāru atbal­stu). Līdz šim uzņēmums radījis 2200 darba vietu tehnoloģiju jomā, paaugstinot šī reģiona reputāciju kā talantu piesaistītājam. Olbani Ekonomiskās izaugsmes centrs dēvē šo apga­balu par Tehnoloģiju ieleju. «Sākumā daži investori centās mūs pārcelt uz Silīcija ieleju,» stāsta Apprenda vadītājs Sullers. «Taču mēs nekur nepārceļamies.»